Kontaktujte nás

Ďakujeme za správu budeme Vás kontaktovať v čo najkratšom čase.

VITAJTE!

PONÚKAME NA PREDAJ KVALITNÉ KRMIVO ZNAČKY ENERGYS PRE DOMÁCE A HOSPODÁRSKE  ZVIERATÁ, KRMIVO JE BALENÉ PO 25KG.

Zaoberáme sa predajom najpredávanejších krmív tejto oblúbenej značky medzi chovateľmi. Ponúkame maloobchod aj veľkoobchod.

 

Energys ® HOBBY je kompletný rad krmív, ktoré sú vhodné pre zvieratá chované v domácich - hobby podmienkach. Možno je teda s výhodou používať pre zvieratá, ktoré chováte na Vašich dvorcoch a záhradkách pre vlastnú potrebu a potešenie. Krmivá Energys ® HOBBY sa vyrába zo surovín potravinárskej kvality a obsahujú všetky potrebné živiny pre správny vývoj a zdravotný stav Vašich zvierat.

Výrobca krmív Energys je spoločnosť De Heus - je medzinárodne pôsobiaca rodinná firma, ktorá vyrába vysoko kvalitné krmivá, premixy a koncentráty pre zvieratá. Celková produkcia je v súčasnosti vyše 3,2 milióna ton kŕmnych zmesí ročne, ktoré sa vyrábajú v 10 krajinách nachádzajúcich sa na 3 kontinentoch. De Heus výrobky sa vyvážajú do viac ako 35 krajín po celom svete. Hlavné sídlo firmy a centrálne výskumné laboratórium sa nachádza v Ede-Wageningen v Holandsku. 

Energys - krmivá pre kone -  začalI vyrábať v roku 2002, kedy boli uvedené na trh prvé 3 druhy granúl vyrábaných v Běstovice u Chocně spoločností zos. Následne prudko rástla obľuba týchto krmív, čo dalo podnet k rozšíreniu sortimentu o ďalšie 3 druhy granúl a suroviny pre doplnenie kŕmnej dávky, ako napr. Cukrovarské rezky. Krmivá Energys neunikla pozornosti odborníkov a v roku 2008 bola na výstave v Lysej nL ohodnotená cenou "Zlatý kôň" za najlepší tuzemský výrobok pre kone.


V januári 2010 sa firma žes stala súčasťou spoločnosti De Heus, čo je rodinná holandská spoločnosť s medzinárodným pôsobením, založená roku 1911. Teraz patrí do TOP 20 výrobcov krmív na svete.

 

Kvalita

Jednou z hodnôt výrobcu krmív Energys® HOBBY - spoločnosti De Heus as je slovo "poctivosť". S tým úzko súvisí aj kvalita našich kŕmnych zmesí. Našim cieľom nie je vyrábať nekvalitné produkty za nízke ceny, ale ponúknuť zákazníkom špičkovú kvalitu za prijateľnú cenu.

Preto spoločnosť De Heus v poslednej dobe investovala a stále investuje veľa prostriedkov do modernizácie svojich výrobných závodov s hlavným dôrazom na vynikajúcu kvalitu vyrábaných krmív. Spoločnosť De Heus je držiteľom certifikátu ISO 9001: 2009, čo je norma, ktorá špecifikuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality.
Ďalej výrobca krmív Energys dodržiava zásady HACCP, čím dosahuje vyššiu úroveň bezpečnosti krmív, potvrdené certifikátom HACCP.
V roku 2010 bol spoločnosti De Heus as udelený certifikát GGE, tento systém zahŕňa dôsledné a nepretržité sledovanie kvality krmív.
Teraz, v roku 2011 spoločnosť navyše usiluje o získanie certifikátu QS. Sledovaním a integráciou celého dodávateľského reťazca tento QS certifikát vytvára základ pre zvýšenie bezpečnosti potravín alebo krmív a dôveru spotrebiteľov. De Heus a.s. sa tak snaží zabezpečiť vysokú kvalitu krmív Energys a svojim zákazníkom tak pomáha zabezpečiť čo možno najlepšiu výživu pre ich zvieratá. Spokojnosť zákazníkov je totiž jednou z ďalších hodnôt spoločnosti De Heus.


Reklamačný protokol

Záručná doba na krmiva je 4,6 mesiacov stanovená výrobcom.
Záručná doba začína plynúť výrobným dňom krmiva, záruka je viditelna na každom vreci

  1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
  2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
  3. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúnej ceny za tovar.
  4. Ukončenie reklamácie končí prevzatím tovaru a vráteniu finančnej náhrady kupujúcemu.
  5. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.
  6. Všeobecná záručná lehota je šesť mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
  7. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako šesť mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.
  8. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.
  9. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u obchodného zástupcu. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.
  10. Obchodný zástupca vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.

 

Kompletná rada krmív pre zvieratá chované v domácich - HOBBY podmienkach.

 

*Najpredávanejšie krmivá na trhu, obľúbená značka medzi chovateľmi*