Kontaktujte nás

Ďakujeme za správu budeme Vás kontaktovať v čo najkratšom čase.

VITAJTE!

PONÚKAME NA PREDAJ KRMIVO ZNAČKY PRE DOMÁCE A HOSPODÁRSKE  ZVIERATÁ, KRMIVO JE BALENÉ PO 25KG. Granule pre kone. Krmivá pre psov a mačky.

Zaoberáme sa predajom krmív. Ponúkame maloobchod aj veľkoobchod.

 

 

Reklamačný protokol

Záručná doba na krmiva je 4,6 mesiacov stanovená výrobcom.
Záručná doba začína plynúť výrobným dňom krmiva, záruka je viditelna na každom vreci

  1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
  2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
  3. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúnej ceny za tovar.
  4. Ukončenie reklamácie končí prevzatím tovaru a vráteniu finančnej náhrady kupujúcemu.
  5. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.
  6. Všeobecná záručná lehota je šesť mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
  7. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako šesť mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.
  8. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.
  9. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u obchodného zástupcu. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.
  10. Obchodný zástupca vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.

 

Kompletná rada krmív pre zvieratá chované v domácich - HOBBY podmienkach.

 

*Najpredávanejšie krmivá na trhu, obľúbená značka medzi chovateľmi*